O Savezu društava tjelesnih invalida Istarske županije

Savez društava tjelesnih invalida Istarske županije (u daljnjem tekstu Savez) je nevladina, neprofitabilna, stručna, interesna i mrežna udruga sa sjedištem u Puli, Rakovčeva ulica br. 8, osnovana 19. studenoga 1999. godine, a u registar udruga upisana 17. travnja 2000. godine.

Savez ima svojstvo pravne osobe i djeluje na području Istarske županije.

Jedini je takav Savez u Istarskoj županiji i Republici Hrvatskoj.

Savez je zajednica udruga tjelesnih invalida koju čine Društva tjelesnih invalida (Buje, Buzet, Novigrad, Pula, Umag), te osobe s invaliditetom (Rovinj, Poreč); u osnivanju su Društva Grada Pazina i Labina. Organizacija rada i aktivnosti odnose se na područje tjelesne invalidnosti, i na područje ostalih osoba s invaliditetom (samo u Rovinju i Poreču).

Članice Saveza su u svom radu samostalne, a putem Saveza obavljaju poslove i zadatke od zajedničkog interesa za svoje članove.

Poslovi i zadaci obvezuju Savez na provođenje da:
 • organizira vođenje knjigovodstva svojih članica;
 • sa članicama dogovara, koordinira, usmjerava i izvršava poslove i zadatke od zajedničkog interesa;
 • inicira i predlaže nadležnim tijelima i institucijama mjere unapređenja društvenog položaja invalida, te njihove pravne i materijalne zaštite;
 • potiče i poduzima mjere za osposobljavanje, prekvalifikaciju i zapošljavanje osoba s tjelesnim invaliditetom i u tu svrhu surađuje s nadležnim tijelima, institucijama, a posebno s onima koje zapošljavaju osobe s tjelesnim invaliditetom;
 • podupire jačanje postojećih i osnivanje novih temeljnih udruga članica te organizira aktivnosti radi unapređivanja rada na području svog djelovanja;
 • brine za osiguravanje potrebnih materijalno-financijskih uvjeta za rad Saveza i njegovih članica;
 • surađuje s jedinicama lokalne samouprave i drugim pravnim osobama;
 • angažira članice i suradnike na dragovoljni rad;
 • organiziran društvene i stručne skupove i sudjeluje u skupovima i aktivnostima drugih pravnih osoba;
 • delegira predstavnike Saveza u tijelima drugih pravnih osoba;
 • prati i predlaže izmjene i dopune zakonskih propisa u korist osoba s tjelesnim invaliditetom i potrebama i pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih zakonskih prava;
 • organizira pomoć osobama s tjelesnim invaliditetom u ostvarivanju rehabilitacije i zaštite u nabavi ortopedskih pomagala i drugih pomagala te organizira aktivnosti na usmjeravanju roditelja u provođenju rehabilitacije oboljele djece;
 • predlaže osnivanje službi i ustanova za osobe s tjelesnim invaliditetom;
 • razmatra mogućnosti prilagodbe površina za kretanje (prilazi, plaže i dr.) osobama s dodatnim potrebama; te
 • razmatra i rješava ostala pitanja od interesa za članice, njihove članove i obitelji iz djelokruga rada Saveza.

Izvori financiranja Saveza su iz Proračuna Istarske županije i donatora iz Istre.

Statut SDTI IŽ - format: pdf, veličina: 128 kB