O Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom samostalna je, dobrovolja, nestranačka i neprofitna udruga u koju se dragovoljno udružuju tjelesni invalidi i ostali građani radi unapređivanja rehabilitacije i zaštite tjelesnih invalida i njihove što potpunije društvene afirmacije i resocijalizacije.

Društvo je osnovano na inicijativu grupe osoba s tjelesnim invaliditetom 23. siječnja 1982. godine, te okuplja i zastupa tjelesne invalide kod kojih postoji oštećenje lokomotornog aparata od najmanje 40 posto. Danas broji oko 372 člana od kojih je 162 s invaliditetom od 80-100 posto, a od toga 63 člana koji se kreću pomoću invalidskih kolica.

Od 1988. godine Društvo je upisano u registar udruga s djelovanjem na području Grada Pule i općina Puljštine: Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin, Svetvinčenat i Vodnjan.

Osnovni ciljevi i zadaci Društva su:
 • prikupljanje i obrada podataka o tjelesnim invalidima;
 • unapređivanje medicinske, edukativne, profesionalne i socijalne rehabilitacije te zapošljavanje tjelesnih invalida;
 • praćenje i predlaganje izmjena i dopuna zakonskih propisa u korist tjelesnih invalida i pružanje pomoći u ostvarivanju njihovih zakonskih prava;
 • pomoć redovnim članovima u ostvarivanju rehabilitacije i zaštite, u nabavi ortopedskih pomagala i drugih pomagala te organiziranje aktivnosti na usmjeravanju roditelja u provođenju rehabilitacije oboljele djece;
 • predlaganje osnivanja službi i ustanova za tjelesne invalide;
 • organiziranje društvenih, kulturnih, zabavnih, rekreativnih i sportskih aktivnosti članova;
 • obavljanje izdavačke djelatnosti u cilju informiranja članova i senzibilizacije javnosti.

  Svoje ciljeve i zadatke Društvo provodi:
 • suradnjom s društveno-političkim i drugim udrugama i asocijacijama, organizacijama, fondovima i stručnim službama;
 • suradnjom s tijelima lokalne uprave i samouprave;
 • angažiranjem članova i suradnika na dragovoljan rad;
 • organiziranjem društvenih i stručnih skupova i sudjelovanje u skupovima i aktivnostima drugih subjekata;
 • delegiranje u strukture društvenih organa i pozivanje njihovih predstavnika u organe i radna tijela Društva;
 • izdavanjem publikacija, pisanom i usmenom riječju, koristeći sredstva javnog priopćavanja;
 • suradnjom sa srodnim organizacijama i institucijama.

  RAD DRUŠTVA U 2007. GODINI


  IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA U RIJEČI I SLICI i kalendar za 2008. godinu .